Visie en beleid

Wij werken aan een huiselijke, veilige en plezierige omgeving.
Een vrijetijdsbesteding waarbij de begeleiding van de kinderen zoveel mogelijk bestaat uit:

 • Het ruimte geven aan ideeën van kinderen.
 • Het hanteren en overdragen van waarden en normen.
 • Het bieden van veiligheid en verzorging.
 • Het organiseren en begeleiden van (culturele)activiteiten.

Wilt u het algemeen pedagogisch beleid of het locatie gebonden beleid lezen? Deze zijn deze ten alle tijden op te vragen bij kantoor.

We willen ouders en kinderen het volgende garanderen: 
Veiligheid. 
Dit doen we door privacy van ouders en kinderen te waarborgen, voorspelbaar te zijn in onze gedragingen, structuur te bieden (sociaal emotioneel), en door te zorgen dat de ruimtes en materialen voldoen aan eisen van GGD en brandweer (fysieke veiligheid). 
Stimuleren. 
Dit doen wij door de eigenheid van ouders en kinderen te respecteren en mogelijkheden/ruimte te bieden om kinderen in eigen tempo en op hun eigen manier te laten ontwikkelen. 
Pedagogische onderbouwing. 
Dit realiseren we door als leiding op de hoogte te blijven van nieuwe pedagogische inzichten (vakliteratuur), door steeds bewust te blijven van onze pedagogische doelen (teamvergaderingen) en door daadwerkelijk toe te passen wat in het pedagogisch werkplan staat beschreven (afspraken). 
Een warme plek voor uw kind. 
Elk kind en elke ouder is voelbaar welkom, men wordt gezien, de leiding houdt van kinderen om wie ze zijn en niet om wat ze kunnen/doen of van wie ze zijn (onvoorwaardelijk). Hierbij zijn wij als leiding attent op wat we zelf meebrengen aan ervaring uit eigen jeugd en mogelijk daar aan gekoppelde oordelen, overtuigingen of gewoontes. De leiding stelt zich neutraal op en bevechten actief oordelen. Een vaste vraag die we ons steeds stellen: “Kan het ook anders? We laten ons inspireren door de methodiek kaleidoscoop.

Kwaliteit
De opvang wordt begeleid door gediplomeerd en ervaren personeel. Het aantal kinderen in de groep en de daarbij behorende begeleiding is bepaald aan de hand van normen die door de overheid zijn gesteld. 

De ruimten voldoen aan de eisen voor veiligheid en hygiëne. De GGD voert jaarlijks een inspectie uit. Met ouder(s), verzorger(s) worden afspraken gemaakt over regels en gewoonten van hun kind(eren). 
Kinderopvang Midas volgt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Klachten 
Indien u opmerkingen heeft over de organisatie of uitvoering van de opvang van uw kind(eren) horen wij dit graag. Ook wij zullen niet alles 100% goed doen. Laat het ons alstublieft weten. Dan kunnen wij ons verbeteren. Als u een klacht heeft over een medewerker en dit niet kunt of wilt bespreken met de betreffende medewerker, neemt u dan contact op met de directie. In de interne klachtenregeling staat beschreven hoe wij met uw klacht omgaan. Interne klachtenregeling
Komen we er samen niet uit of wilt u direct onafhankelijk advies? Kinderopvang Midas is aangesloten bij het landelijke klachtenloket  voor de kinderopvang.

De belangenvereniging van ouders en kinderen in de kinderopvang is Boink, dit is een informatieve website over de kinderopvang.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de urenverdeling beleid en coaching is dit op te vragen bij ons op kantoor.

 

Jaarverslag klachten | Sociale kaart.

Contact

 • Kinderopvang Midas
 • Meester Jan Gerritszlaan 2
 • 2024 KE Haarlem
 • 023 - 5474674

Postadres

 • Kinderopvang Midas
 • Postbus 134
  2100 AC  Heemstede
 • info@kinderopvangmidas.nl